Levegőtisztaság-védelmi jogi követelmények és megfelelőség

Levegőtisztaság-védelmi jogi követelmények és megfelelőség

1. A dokumentum célja

A vállalatok tevékenysége során gyakran fordul elő, hogy szennyező anyagot bocsátanak ki környezetükbe, főként a levegőbe. Ilyen szennyező anyagok lehetnek a por, különböző vegyi anyagok, az égés során keletkező füstgáz. Egyes esetekben ezen légszennyező anyag kibocsátó pontok kivezetése (kémény, elszívás), illetve a hozzájuk tartozó berendezések üzemelése hatósági engedélyhez kötött.

Az engedélyes ún. légszennyező pontforráshoz vagy diffúz forráshoz különböző járulékos kötelezettségek tartoznak, mint pl.

  • időszakos emissziómérés elvégzése
  • üzemnapló vezetése
  • éves adatszolgáltatás a hatóság felé
  • levegőterhelési díj meghatározása és befizetése.

Az ilyen légszennyező források engedélyezéséhez és üzemeléséhez is szakértői tanácsokat tudunk nyújtani ügyfeleinknek, amelyekkel kizárhatók a bírságolási kockázatok illetve a biztosítható egy esetleges ellenőrzés során a jogszabályi megfelelés.

2. Jogszabályi követelmények, megfelelőség

Jogszabályi követelmény Megfelelőség
Levegővédelmi követelmények vonatkozásában releváns műszaki előírások betartása és az optimális üzemeltetési feltételek meglététének szükségessége. A tüzelőberendezések karbantartását megfelelő rendszerességgel el kell végezni.
Káros, kibocsátási határértéket meghaladó légszennyezés megelőzése, levegőterhelés minimalizálása és a levegővédelmi követelmények betartása. A berendezések működésének rendszeres optimalizálása, hogy a kapcsolódó pontforrások által kibocsátott légszennyezés minden üzemviteli körülmény esetén a vonatkozó határértékek alatt maradjon.
Alapbejelentés (LAL) Légszennyező pont- és diffúz forrás üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal részére meghatározott adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
Változásbejelentés Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat (beleértve a tevékenység megszűntetését is) a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenti a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal részére
Éves légszennyezés mértéke (LM) bejelentés Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévet követő év március 31-ig éves levegőtisztaság-védelmi jelentést nyújt be.
Légszennyező források üzemvitelének dokumentációja. A létesítmény üzemeltetője köteles a bejelentés köteles légszennyező forrásokról és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
Légszennyező források engedélyeztetése A bejelentés köteles légszennyező forrás létesítése –üzemeltetése működési engedélyhez kötött.
Hatásterület lehatárolása Minden új pontforrás létesítésénél hatásterületet kell meghatározni.
Levegőterhelési díjak, díjelőlegek meghatározása a környezethasználó arányos teherviselésének elve alapján. Az éves bevallások során felhasznált/előállt adatokból aktuális évre vonatkozó levegőterhelési díj pontos meghatározása, valamint a negyedévente fizetendő díjelőlegek kiszámítása.

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeinken:

Tel/fax: +36 72 213 040

E-mail: info@encons.hu

Egyéb környezetvédelmi jogszabályok

23/2001. (XI.13.) A 140 KWTH ÉS AZ ENNÉL NAGYOBB, DE 50 MWTH-NÁL KISEBB NÉVLEGES BEMENŐ HŐTELJESÍTMÉNYŰ TÜZELŐBERENDEZÉSEK LÉGSZENNYEZŐ ANYAGAINAK TECHNOLÓGIAI KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEIRŐL

 

51/2011. (XII. 21.) BM RENDELETE A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS HATÓSÁGI ELJÁRÁSAIBANAZ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ FIZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,IGAZGATÁSI JELLEGÛ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS BEJELENTÉSEKRÕL, TOVÁBBÁ A FIZETENDÕ DÍJ MÉRTÉKÉRÕL,VALAMINT A FIZETÉSRE VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOKRÓL

 

2011. évi CXXVIII. TÖRVÉNY A KATASZTRÓFAVÉDELEMRÕL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Comments are closed.